YAW A NKANSAH

820 COLGATE AVE # 17H

BRONX, NY 10473